टेलिभिजनको भन्सार महसुल || Business Partner Nepal.

नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय भन्सार बिभाग को नियम अनुसार टेलिभिजनको भन्सार महसुल निम्न अनुसार रहेको छ |टेलिभिजन महशुल

इन्चमूल्यसमदर महशूलभन्सार सेवा दस्तुरजम्मा महशूल
३२रु. २६,१८१रु. १४,४००रु. ५६५रु. १४,९६५
३३रु. ३३,०००रु. १८,१५०रु. ५६५रु. १८,७१५
३४रु. ३४,०००रु. १८,७००रु. ५६५रु. १९,२६५
३५रु. ३५,०००रु. १९,२५०रु. ५६५रु. १९,८१५
३६रु. ३६,०००रु. १९,८००रु. ५६५रु. २०,३६५
३७रु. ३७,०००रु. २०,३५०रु. ५६५रु. २०,९१५
३८रु. ३८,०००रु. २०,९००रु. ५६५रु. २१,४६५
३९रु. ३९,०००रु. २१,४५०रु. ५६५रु. २२,०१५
४०रु. ४३,६३५रु. २४,०००रु. ५६५रु. २४,५६५
४१रु. ४४,७२७रु. २४,६००रु. ५६५रु. २५,१६५
४२रु. ४५,८१८रु. २५,२००रु. ५६५रु. २५,७६५
४३रु. ४६,९०९रु. २५,८००रु. ५६५रु. २६,३६५
४४रु. ४८,०००रु. २६,४००रु. ५६५रु. २६,९६५
४५रु. ४९,०९१रु. २७,०००रु. ५६५रु. २७,५६५
४६रु. ५०,१८२रु. २७,६००रु. ५६५रु. २८,१६५
४७रु. ५१,२७२रु. २८,२००रु. ५६५रु. २८,७६५
४८रु. ५२,३६३रु. २८,८००रु. ५६५रु. २९,३६५
४९रु. ५३,४५४रु. २९,४००रु. ५६५रु. २९,९६५
५०रु. १,१३,६३६रु. ६२,५००रु. ५६५रु. ६३,०६५
५१रु. १,१५,९०९रु. ६३,७५०रु. ५६५रु. ६४,३१५
५२रु. १,१८,१८२रु. ६५,०००रु. ५६५रु. ६५,५६५
५३रु. १,२०,४५५रु. ६६,२५०रु. ५६५रु. ६६,८१५
५४रु. १,२२,७२७रु. ६७,५००रु. ५६५रु. ६८,०६५
५५रु. १,२५,०००रु. ६८,७५०रु. ५६५रु. ६९,३१५
५८रु. १,३१,८१८रु. ७२,५००रु. ५६५रु. ७३,०६५
६०रु. १,३६,३६३रु. ७५,०००रु. ५६५रु. ७५,५६५
६५रु. १,४७,७२७रु. ८१,२५०रु. ५६५रु. ८१,८१५

Post a Comment

0 Comments

Comments

close